Oferta dla firm

1. Kancelaria oferuje podmiotom gospodarczym, w zależności od potrzeb Klienta:

- podjęcie stałej współpracy w ramach stałej obsługi prawnej, w oparciu o indywidualnie ustalone ramowe zasady współpracy
- pomoc w rozwiązywaniu jednostkowych problemów prawnych, dotyczących konkretnego, indywidualnie określonego stanu

2. Zakres obsługi prawnej podmiotów gospodarczych obejmuje:

- dochodzenie roszczeń o zapłatę
- negocjacje z kontrahentami
- sporządzanie projektów umów, opiniowanie i weryfikacja umów,
- reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji
- doradztwo prawne w sprawach pracowniczych
- umowy spółek
- rejestrację spółek w KRS, rejestrację zmian
- kontrakty menedżerskie
- obsługę prawną organów spółek
- reprezentację w postępowaniach podatkowych
- obsługę prawną postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentację przed KIO
- reprezentację w sprawach karnych skarbowych w charakterze obrońcy w sprawach o wykroczenia skarbowe
- reprezentację w sprawach karnych skarbowych w charakterze pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo

3. Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi i biurami rachunkowymi.

4. Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest w zależności od zakresu i rodzaju powierzonych zadań oraz potrzeb Klienta i może przybrać formę rozliczenia ryczałtowego – z określoną stawką miesięczną lub rozliczenia godzinowego – za ustaloną stawkę za godzinę realizacji zadań.